Despre noi Analize Rezultate Chestionare Contact
Acreditari       Aparatura       Personal       Linkuri utile       Drepturile si obligatiile pacientilor       Politica de confidentialitate      

Politica de confidentialitate

I. Informatii generale

Conţinutul website-ului www.medserv-sm.ro (denumit in continuare Site) este proprietatea exclusiva a entitaţii SC MEDSERV S.R.L (denumita in continuare Titularul sau MEDSERV) cu sediul in Str.Ravensburg nr.7,Satu Mare, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J30/656/2004, având cod fiscal 16520344.

In calitate de operator de date, Titularul urmareste in permanenta şi se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protectia datelor cu caracter personal, in particular prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Aceasta Politica privind confidentialitatea este valabila incepand cu luna mai 2018 si are rolul de a va informa cu privire la:

 • activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastra, in calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al functiilor din cadrul Site-ului;
 • prelucrarile datelor cu caracter personal derulate de Titular, in vederea desfasurarii activitatilor sale conform celor descrise mai jos.

MEDSERV poate actualiza prezenta Politica privind confidentialitatea ulterior, caz in care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificari inainte ca acestea sa devina aplicabile.

II. Definiţii

„Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Medic trimiţator“ inseamna medicul care a recomandat/inscris in trimiterea medicala efectuarea anumitor analize de laborator.

„Pacient corporate“ inseamna pacienţii inregistraţi in baza parteneriatelor sau contractelor de prestari servicii incheiate de MEDSERV cu diverse categorii de entitaţi.

„Pacient direct“ inseamna pacienţii care se prezinta in Recepţia MEDSERV, fie direct platitori, fie pacienţii care solicita efectuarea unor analize decontate de catre Casa de Asigurari de Sanatate („CAS”).

„Prelucrare“ (si derivatele sale, incluzând fara limitare ”a prelucra”) inseamna orice operaţiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fara limitare colectarea, inregistrarea, pastrarea, modificarea, utilizarea, dezvaluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Vizitator” – orice persoana care acceseaza sau utilizeaza Site-ul.

III. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interactiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastra le aveţi cu Titularul, respectiv in raport de interacţiunile cu Site-ul. Astfel, Titularul ar putea prelucra urmatoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

  1. in cazul vizitatorilor Site-ului – in funcţie de interacţiunea dumneavoastra cu Site-ul, ar putea fi prelucrate urmatoarele categorii de Date cu Caracter Personal:
   1.1. in cazul Formularelor de sugestii, solicitare informaţii suplimentare, contact şi/sau reclamaţii: nume, prenume, adresa de e-mail, vârsta, telefon, strada, sex.
  2. in cazul Pacienţilor:
   2.1. direcţi – pentru accesul online al rezultatelor analizelor medicale: nume, prenume, user şi parola pentru contul web, buletinele rezultatelor analizelor medicale, CNP, adresa de e-mail, datele din cererea de analize (in situaţia crearii contului in baza cererii de analize) in orice moment, pacientul care are cont web are acces la datele sale de identificare/contact.
   2.2. corporate – pentru prestarea serviciilor de analize de laborator şi pentru accesul online al rezultatelor analizelor medicale: user si parola pentru contul web, buletinele rezultatelor analizelor medicale, adresa de e-mail.
  3. in cazul Medicilor trimiţatori şi al asistentelor:
   3.1. Urmatoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului trimiţator sunt prelucrate:
    (i) pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale efectuate Pacienţilor, pentru care medicul respectiv a acordat trimiterea/trimiterile, atunci când pacientul a solicitat MEDSERV transmiterea rezultatelor in format electronic catre Medicul trimiţator: nume, prenume, cod parafa, adresa de e-mail, user si parola pentru contul web;
    (ii) pentru efectuarea analizelor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sanatate de catre MEDSERV, in contextul furnizarii rezultatelor pentru analizele inscrise in trimiterea medicala: nume, prenume, CNP, cod parafa, semnatura, profesia, specialitatea medicala, loc de munca, adresa de e-mail, telefon.
   3.2. Urmatoarele Date cu Caracter Personal ale asistentelor interne care au recoltat probele pentru analizele de laborator sunt prelucrate pentru realizarea serviciilor medicale de analize de laborator, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sanatate de catre MEDSERV, astfel: nume, prenume, semnatura, profesia, loc de munca, adresa e-mail, naţionalitate, sex, adresa domiciliu, corespondenţa, telefon.
  4. in cazul candidaţilor pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, post/funcţie, oraş, CV (care poate sa includa, printre altele, urmatoarele date in plus faţa de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare profesionala, informaţii privind actualul loc de munca).
  5. in cazul potenţialilor clienţi colaboratori (corporate), cum ar fi, in contextul solicitarii unei oferte: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, funcţie reprezentant şi/sau persoana de contact.
   (i) Programarilor pentru serviciile de analize de laborator decontate de CAS, pot fi prelucrate urmatoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informaţii privind trimiterea medicala, data naşterii, numarul de telefon.
   (ii) Programarilor telefonice ale Pacienţilor direct platitori, pot fi prelucrate urmatoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, informaţii privind trimiterea medicala, numar de telefon.
   (iii) Solicitarilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţa pot fi prelucrate urmatoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, telefon, adresa e-mail.

IV. Scopurile şi temeiurile Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III de mai sus, furnizate in mod voluntar cu ocazia derularii relaţiilor cu Titularul, crearii contului web, solicitarii de oferte, completarea formularelor online, imbunataţirii serviciilor sau furnizate de aceştia in alt mod prin utilizarea Site-ului sau in cadrul relatiei cu MEDSERV, pot fi prelucrate de MEDSERV direct şi/sau prin intermediul imputerniciţilor, in urmatoarele scopuri:

  1. in vederea incheierii si executarii contractelor, pentru urmatoarele scopuri:
   1.1. Executarea contractelor privind furnizarea de asistenţa medicala, incheiate cu Pacienţii direcţi ai MEDSERV (a se vedea punctul III.3. de mai sus);
   1.2. Transmiterea ofertelor personalizate, catre persoana de contact/reprezentantul persoanei juridice care a solicitat oferta de asistenţa medicala ;
   1.3. in vederea incheierii contractelor – in contextul prelucrarilor de date pentru programarile telefonice solicitate de Pacienţii direcţi sau prin alte mijloace de comunicare la distanţa ;
  Temeiul juridic al acestor activitaţi de prelucrare il reprezinta incheierea, respectiv executarea contractului.
  2. in vederea indeplinirii intereselor legitime ale Titularului in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate:
   2.1. in scopul imbunataţirii serviciilor (cum ar fi solicitarea de feedback), gestionarii solicitarilor/ reclamatiilor primite din partea dumneavoastra, personalizarea serviciilor la cererea persoanei vizate şi prezentarea analizelor necesare – in contextul prelucrarilor de date ale vizitatorilor Site-ului ;
   2.2. in scopul transmiterii rezultatelor analizelor medicale online catre Medicii trimiţatori;
   2.3. in scopul realizarii serviciilor medicale, gestionarii sistemelor şi serviciilor de sanatate de catre MEDSERV – in contextul prelucrarilor de date ale Medicilor trimiţatori şi ale asistentelor interne pentru recoltare;
   2.4. in scopuri de recrutare – in contextul prelucrarii datelor candidaţilor pentru angajare ;
   2.5. in scopul gestionarii programarilor, reclamaţiilor, sugestiilor sau a oricaror solicitari telefonice ;
  2.5. in scopul gestionarii programarilor, reclamaţiilor, sugestiilor sau a oricaror solicitari telefonice ;

Temeiul juridic al acestor activitaţi de prelucrare il reprezinta interesul legitim al Titularului de a işi imbunataţii serviciile, a gestiona solicitarile/reclamaţiile primite şi adaptarea serviciilor necesare fiecarei persoane interesate, de a presta serviciile de asistenţa medicala, gestionarea sistemelor şi serviciilor medicale, respectiv de a recruta personal. Temeiul juridic al acestor activitaţi de prelucrare il reprezinta consimţamântul dumneavoastra. Acordul dumneavoastra pentru activitaţi de marketing direct poate fi retras in orice moment. Retragerea consimţamântului dumneavoastra va produce efecte pentru viitor, fara a afecta legalitatea prelucrarilor efectuate anterior retragerii.

V. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Titularul poate sa dezvaluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata si/sau reprezentanţii sai legali, reprezentanţii MEDSERV, Titularul, partenerii contractuali (cum ar fi, laboratoare colaboratoare, procesatorii de plaţi), inclusiv, imputerniciţi, autoritaţi judecatoreşti sau alte autoritaţi publice de orice tip, organizatii internationale, furnizorii de servicii şi bunuri, organizaţii profesionale, organizatii de cercetare a pietei.

VI. Durata prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Titularul va prelucra Datele dumneavoastra cu Caracter Personal, pe durata necesara realizarii scopurilor de prelucrare si ulterior in conformitate cu politicile noastre interne, precum şi in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, dispozitiile referitoare la obligaţia de arhivare.

Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Titularul sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice. in situaţia in care pacientul care deţine un cont web activ, doreşte inchiderea/ştergerea contului, acesta nu va fi şters in mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apasarea butonului “Ştergere cont”, ci aceasta cerere de ştergere va fi soluţionata de MEDSERV in termen de cel mult o luna de la data inregistrarii cererii, potrivit dispoziţiilor legale incidente.

VII. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Titularul acorda o importanta deosebita confidenţialitaţii şi securitaţii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si intelege sa asigure siguranta acestora pe parcursul activitatilor de prelucrare din prezenta Politica de confidenţialitate. in acest sens, Titularul implementeaza masuri tehnice şi organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operatiunilor de prelucrare.

VIII. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea/executarea unui contract, poate fi necesara pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispozitie MEDSERV, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilitaţile oferite pe acest spaţiu. in unele cazuri, refuzul furnizarii Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispozitia dumneavoastra prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea inregistrarii solicitarii dumneavoastra). Pentru activitatile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastra este voluntara.

Cu toate ca MEDSERV cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord sa nu fie intotdeauna necesar conform legii. in astfel de situaţii, Titularul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul legitim.

IX. Drepturile Persoanei Vizate

In ceea ce priveşte prelucrarile Datelor cu Caracter Personal indicate in prezenta Politica de confidenţialitate, fiecare persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

  (a) dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activitaţile de prelucrare efectuate de catre Titular, in conformitate cu cerinţele legale;
  (b) dreptul de acces la date– dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi in condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activitaţile de prelucrare;
  (c) dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi in mod gratuit: (i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; (iii) notificarea catre terţii carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibila sau nu presupune un efort disproporţionat faţa de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  (d) dreptul de opozitie – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu excepţia cazurilor in care exista dispoziţii legale contrare; in ceea ce priveşte activitaţile de marketing direct,persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrari in orice moment.
  (e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a obţine intervenţia umana cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;
  (f) dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislaţia in materie, fara a se aduce atingere posibilitaţii de a se adresa cu plângere Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Incepand cu data de 25 mai 2018, când va deveni aplicabil RGPD devine aplicabil, persoanele vizate beneficiaza şi de urmatoarele drepturi:

  (a) dreptul la restricţionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite condiţiile prevazute de lege;
  (b) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obişnuit şi intr-un format uşor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre MEDSERV catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
  (c) dreptul de a işi retrage consimţamântul atunci când exista o prelucrare care se bazeaza pe acesta;
  (d) dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) in masura in care sunt indeplinite condiţiile prevazute de lege;

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, va puteţi adresa cu o cerere la urmatoarele date de contact:

 • Adresa: Str.Ravensburg nr.7,Satu Mare
 • Prin intermediul paginii de web